EN

Vincent d'Indy (1851-1931) - Orchestral Works 5

CHANDOS RECORDS (CHAN 10760) 2013

Symphonie sur un Chant montagnard francais, Op. 25

Prelude to Act I of 'Fervaal', Op. 40
Saugefleurie, Op. 21
Medee, Op. 47

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Stjórnandi: Rumon Gamba
Einleikari: Louis Lortie
Konsertmeistari: Sigrún Eðvaldsdóttir